پرسش و پاسخ

این بخش، انحصارا ویژه اشخاصی می باشد که سابقه معاینه نداشته و فاقد پرونده می باشند.
عزیزانی که پیشتر تحت معاینه قرار گرفته و دارای پرونده می باشند، می توانند سوالات شان را از طریق تماس تلفنی عنوان نمایند.
پاسخ سوالات این افراد پس از بررسی پرونده ایشان ، ارائه خواهد شد.